Kindergeld w Niemczech

Kindergeld w Niemczech

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą otrzymać Kindergeld – czyli świadczenia pieniężne na dzieci z niemieckiej instytucji Familienkasse. Świadczenia przysługują rowniez, gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech. Kindergeld jest świadczeniem dla rodzin, których członkowie, obywatele UE są trwale związani z Niemcami jako krajem – mieszkają tam, osiągają dochody i płacą podatki.

 W przypadku pracowników polskich warunkiem jest, aby wnioskodawca, podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Nieograniczony obowiązek podatkowy występuje wówczas, gdy dana osoba ma w Niemczech miejsce zamieszkania. Większość pracowników z Polski wyjeżdża do pracy w Niemczech na czas określony i zachowuje swoje zameldowanie w Polsce jako główne miejsce zamieszkania. Nie jest to przeszkodą, aby jednocześnie mieć (przez pewien czas) główne miejsce pobytu w Niemczech.

Kindergeld  może otrzymywać każdy, kto przez odpowiedni czas jest legalnie zatrudniony w Niemczech (obojetnie czy u pracodawcy niemieckiego, czy na zasadzie delegowania przez firme z Polski) i tam sa odprowadzane podatki od jego wynagrodzenia, pracuje w Niemczech na wlasny rachunek na podstawie dzialalnosci gospodarczej zarejestrowanej w Niemczech (Gewerbeanmeldung).

Pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce nie jest przeszkodą. Należy jednak wykazać ten fakt na wniosku o zasiłek. Wówczas otrzymamy Kindergeld pomniejszony o świadczenia otrzymywane w Polsce. Zasiłek jest wypłacany z reguły na każde dziecko, do czasu osiagnięcia przez nie pełnoletności. Możliwe jest jednak otrzymywanie pieniędzy także na dzieci starsze, do osiągnięcia przez nie 27 roku życia, o ile są bezrobotne, uczą się lub studiują, a ich dochody nie przekraczają 8.004,00 euro rocznie.
Dzieci nie muszą – w przeciwienstwie do ubiegajacego sie o zasiłek rodzica – mieszkać w Niemczech. W przypadku pobierania zasiłku na dziecko uczące się i mające więcej niż 18 lat, trzeba do trzech lat przechowywać dokumentacje dotyczącą jego edukacji. Zdarza się, że niemieckie urzędy pracy wymagaja udokumentowania nauki dziecka. W przypadku jego braku, trzeba zwracac zasiłek za okres nieudokumentowanego pobierania świadczenia.

Wysokość zasiłków:
 • 184 euro miesiecznie na pierwsze i drugie dziecko
 • 190 euro miesiecznie na trzecie dziecko
 • 215 euro na czwarte i kolejne dzieci

Oferty ubezpieczeń na Gewerbe (ubezpieczenie zdrowotne)

Oferty ubezpieczeń na Gewerbe (ubezpieczenie zdrowotne)

Prowadzisz działalność gospodarcza w Niemczech i szukasz korzystnego ubezpieczenia zdrowotnego?
Wyślij nam swoja dokładną datę urodzenia a bezpłatnie prześlemy Ci ofertę!
Ubezpieczenie zdrowotne:
•Bez konieczności badania lekarskiego i stomatologicznego
•Bez obowiązku nadpłaty zaległych składek ustawowych
•Gwarantowana stabilność składki
•Bez konieczności zawierania umowy na wypadek opieki
•Bez konieczności doliczenia ustawowego 10% dodatku do taryfy glownej
•Dodatkowe świadczenia wypadkowe
•Ubezpieczenie ważne na terenie całej Europy

Wyślij datę urodzenia na adres mail: i.franz@office-pro.eu

Sprawdz swoje ubezpieczenie!

Do ubezpieczeń, które spełniają wymogi obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego należą
niemieckie prywatne ubezpieczenie zdrowotne (Krankheitskostenvollversicherung inc. Pflegeversicherung)
niemieckie państwowe ubezpieczenie zdrowotne (gesetzliche Krankenversicherung)
polskie, państwowe ubezpieczenie zdrowotne w NFZ (pod warunkiem, że osoba ubezpieczona jest uprawniona do korzystania z niego podczas pobytu w Niemczech)
Wymogów tych nie spełnia żadne polskie prywatne ubezpieczenie takie jak. PZU, Wojażer, Warta Travel, Allianz Globetrotter itp.

Rodzaje ubezpieczen


Ubezpieczenia dla Polaków, bez znajomości języka niemeickiego.

Ubezpieczenia w naszejej ofercie:
-zdrowotne
-wypadkowe
-emerytalne
-rodzinne
-prywatne i panstwowe
-Haftpflichtversicherung (prywatne OC)
-Rechtschutzversicherung (ochrona prawna)

Ochrona przed wypadkami

Ochrona przed wypadkami

Codziennie zadarza się 20.000 wypadków!!! Zabezpiecz sam siebie i swoją rodzinę od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czy to w trakcie sportu, czy przy pracy domowej lub na ulicy, dlatego może przydarzyć się każdemu z nas ! Unfallversicherung oferuje Ci finansową ochronę, aby Tobie i Twojej rodzinie zabezpieczyć koszty materialne spowodowane wypadkiem i ich następstwem. Ochrona ubezpieczenia wypadkowego obejmuje trwałe następstwa od nieszczęśliwych wypadków, przejmuje odpowiedzialność za skutki zdarzeń niezależnie od miejsca i chwili ich zajścia. Zaletą ubezpieczenia jest możliwość dostosowania umowy pod względem czasu ochrony, zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia i świadczeń dodatkowych do indywidualnych potrzeb ubezpieczonych osób.

Dostosuj swoje potrzeby do oferty ubezpieczenia wypadkowego:
 • Unfall Profi: dla małych i dużych przedsiębiorców oraz ich rodzin
 • Unfall Start: dla młodych oraz aktywnych osób
 • Unfall Aktiv: dla rodzin bez dzieci, osób samotnych
 • Unfall Familie: dla rodzin oraz dla samotnie wychowywujących dzieci

Zakres ochrony podstawowej oraz świadczenia dodatkowe:
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • świadczenie z tytułu całkowitego lub częściowego trwałego inwalidztwa
 • świadczenie za leczenie uciążliwe
 • świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy
 • dieta szpitalna wypłacana za okres hospitalizacji
 • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku
 • rehabilitacja powypadkowa: RehaHilfe

Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Niemczech


Jak zmusić Polaka do ubezpieczenia pielęgnacyjnego (Pflegeversicherung)?
Wystarczy przedstawić treść lub interpretację przepisów prawnych o obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego(nie ubezpieczenia pielęgnacyjnego!). Podstawa prawna: Ustawa o umowie ubezpieczeniowej (§ 193 Abs. 3 VVG)
• ubezpieczenie kosztów leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego bez obraniczeń (zęby nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia),
• udział własny w kosztach leczenia do 5.000 € w roku,
• każda osoba zameldowana (niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą/Gewerbe) w Niemczech musi mieć ubezpieczenie zawarte w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym dopuszczonym do działalności w Niemczech w branży ubezpieczeniowej wg norm i zabezpieczeń niemieckich, podlegającym niezależnym niemieckim organom nadzorczym (BaFin).;Konsekwencją nie posiadania ww. ubezpieczenia zdrowotnego może być nadpłacenie składek wstecz.

Uważny czytelnik zauważy, że w ww. przepisach nigdzie nie ma wzmianki o obowiązku ubezpieczenia pielęgnacyjnego (Pflegeversicherung). W takim razie dlaczego jest usilnie rozpowszechniana informacja, że w Niemczech jest obowiązek ubezpieczenia opiekuńczego? Chodzi oczywiście o dodatkowe profity. Jeżeli ktoś chce kupić samochód, dlaczego nie sprzedać mu dodatkowo przyczepy z aluminiowymi felgami?

Tylko w przypadku taryfy ubezpieczenia zdrowotnego na czas nieograniczony lub ubezpieczenia ustawowego (gesetzliche Krankenversicherung) konieczne jest zawarcie ubezpieczenia pielęgnacyjnego.

Większość tzw. „niezależnych maklerów“ ubezpiecza Polaków w takich taryfach, w których dodatkowo dochodzi jeszcze wysoki udział własny (Selbstbeteiligung). Aby nie straszyć klienta często jest ten temat przemilczany. Nawet na niektórych polisach ubezpieczeniowych (Hanse Merkur) nie jest on widoczny a ubezpieczony dowiaduje się o tym dopiero jak rachunki za leczenie nie są pokryte.

Ze wszystkich taryf na rynku niemieckim wybrałem najlepszą!“ Pytanie tylko - dla kogo najlepszą? W taryfach bez ograniczeń czasowych są dopasowania składek (Beitragsanpassung). Wiele ubezpieczalni dopasowało się do wymagań klientów i wprowadziło „taryfy przynęty“ dzisiaj bardzo tanie a po kilku latach płacimy podwójnie. Dlaczego tak się dzieje, jakie są inne „haki“ i na co należy zwrócić uwagę więcej na naszych stronach internetowych lub w naszym biurze!

Rechtschutz - ochrona prawna

Udowodnij Twoją rację bez obawy poniesienia ryzyka finansowego!
Ryzyko przegrania sprawy sądowej jest zawsze możliwe, nawet jeśli wierzysz w Twoją rację i prawo. Przegranie rozprawy niesie za sobą wysokie koszty sądu, radcy prawnego, adwokatów, biegłych sądowych, oraz rzeczoznawstwa. Aby nie bać się tych kosztów możesz się ubezpieczyć od ochrony prawnej (Rechtsschutzversicherung) Ubezpieczenie to pokryje koszty niezbędne dla reprezentowania interesów Twoich i Twojej rodziny na drodze sądowej.

Ochrona prawna obejmuje:
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
 • dochodzenie roszczeń ze stosunku prawa pracy
 • obrona przed sądem w sprawach karnych kaucje za sprawy karne spowodowane za granicą (kredytowo)
 • obrona przed sądem w sprawach o wykroczenie
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prawa własności np. nieruchomości
 • Ochrona Prawna Kierowcy
 • Ochrona i pomoc prawna dla przedsiębiorców
 • Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci:ubezpieczony, małżonek/małżonka ubezpieczonego, ich niepełnoletnie dzieci oraz niezamężne dzieci, do ukończenia nauki zawodu